(GIFT) SHINANO MEN KOBO SHINANO HOSHI SOBA MADE IN NAGANO, JAPAN 33.8OZ
(GIFT) SHINANO MEN KOBO SHINANO HOSHI SOBA MADE IN NAGANO, JAPAN 33.8OZ 

In stock
Price: $17.98
SKU: 493909500309 (13115)
Weight (LBS) : 2.90


Flu & Cold Prevention

Kotatsu

Krewrap

Macha Sweets

KAKI NO TANE

Kewpie Mayonnaise

Green Tea

Rice

Miso Soup